( 688-879)

, 688-769 , 770-879-.

( 688-769)

688-752 ( ), 753-761 ( ), 762-769 ( ). 688-752. . , . : , ; ; . . .

688-695 -" ".

688. 1. f7 : 6+ 2. Kpg5 5+ 3. Kpg4 4+ 4. Kpg3 3+ 5. Kpf2. 1... 8 2. 7+ 5 3. 8.

 688. . 1892 ()
688. . 1892 ()

689. 1 b7 (15+ 2. b6! (2. 6? d8=; 2. b4? d8 3. Kd6+ Kpf3 4. 8 d1=) 2... d8 3. Kd6+! Kpf3 (3... : d6+ 4. 7) 4. 8 d 1 5. Kd6! (5. 7? 1 + 6. ~ b1=) 5... : d6+ 6. 7.

 689. . . 'Deutsche Schachzeitung' 1907 ()
689. . . 'Deutsche Schachzeitung' 1907 ()

690. 1. 7 h8 2. Kd8 h6+ 3. Kpb5 h5+ 4. b4 h4 + 5. b3 h3+ 6. 2 h2+ 7. Kpd3 h3+ 8. Kpd4 h4+ 9. Kpd5 h5+ 10. Kpd6 h6+ 11. Kpe7 h7+ 12. Kf7

 690. . 'Deutsches Wochenschach', 1911 ()
690. . 'Deutsches Wochenschach', 1911 ()

691. 1. 7 h+ 2. Kpf5 h5+ 3. Kpf4 h4+ 4. Kpf3 h3+ 5. Kpf2 h2+ 6. Kpe1 h1 + 7. Kpd2 h2+ 8. Kpd3 h3+ 9. Kpd4 h4+ 10. Kpd5 h5+ 11. Kpd6 h6+ 12. Kf6! : f6+ 13. Kpd5 f5+ 14. Kpd4 h4+ 15. Kpd3 f3+ 16. Kpe2.

 691. . 'La Strategie', 1913 ()
691. . 'La Strategie', 1913 ()

692. 1. Kph5! (1. Kpf5? 8 2. Kg6 Kpd6 3. Kf8 Kpe7=; 1. Kpf6? f3+ 2. Kp~ g3 =) 1... 8 2. Kg6 Kpd6 3. Kf8 1 4. 6! 5+ 5. Kpg4! 1 6. Kpf5 f1+ 7. Kpg6. 2... 8 3. Kph6! Kpb5! 4. Kf8 6+ 5. Kph5! 1 6. 6! 8 7. Kc7+.

 692. . 'Casopis Cesk. Sachistu', 1925 ()
692. . 'Casopis Cesk. Sachistu', 1925 ()

693. 1. 7! (1. Kf6? d8+ 2. 7 8=) 1... 4+ 2. 5 f4 3. Kd7+ ~ 4. Kf6.

 693. . 'Sachove studte', 1941 ()
693. . 'Sachove studte', 1941 ()

694. 1. Kf5+ Kph7 2. d7 g4 3. Kd6 g8+ 4. Ke8. 1... Kpg6 2. d7 4+ 3. Kpb7 b4+ 4. 6 b8 5. Ke7+ ~ 6. 8. 1... Kpg5 2. d7 4+ 3. b7 b4+ 4. 6 b8 5. Kd6 d8 6. Kf7+.

 694. .   , 1931-32 ()
694. . , 1931-32 ()

695. 1. 5 : f8 2. b7 d8 3. Kd7+ Kpe8 4. 6. 2... 8 3. Kg6+ Kpg8 4. 7+ ~ 5. 8.

 695. . 'Parallele 50', 1949 ()
695. . 'Parallele 50', 1949 ()

696-704. , , " 697 .

696. 1. 6 : g6 2. d7 g8 3. 7+ pb7 4. 8 g5+ 5. 4 g4+ 6. 3 g3+ 7. Kpd2 g2+ 8. 3 g3+ 9. 4 g4+ 10. 5 g5+ 11. 6 g6+ 12. 7.

 696. .  1910 ()
696. . 1910 ()

697. 1. 6+! b8 2. Kph7 g3 3. Kd8 h3+ 4. Kpg6 g3+ 5. Kpf7 f3+ 6. 7 3+ 7. Kpf8 f3+ 8. Kf7 g3 9. Kd6 f3+ 10. 7 g3 11. Kpf7 f3+ 12. Kf5! : f5+ 13. Kpg6 (. 704, 727).

 697. . 1925 ()
697. . 1925 ()

698. 1. d7 d1 2. 6 Kpf8 3. d8+ : d8 4. Kpf6 .d6+ 5. Ke6+. 2... 1+ 3. Ke4 : 4+ 4. Kpd5 1 5. f8+ Kp : f8 6. 8+.

 698. . 'Sach', 1940 ()
698. . 'Sach', 1940 ()

699. 1. f6 f2 2. Kd6 : f6 3. b7 f8 4. Kc8 f1 + 5. Kpb2 f2+ 6. 3 f3+ 7. 4 f4+ 8. 6 f5+ 9. 6 f6+ 10. Kpd7 f7+ 11. 7 f8 12. Kg6+. : 1. 5? Kph5 2. b7 d8 3. Kd7 Kpg5 4. f6 Kpg6 5. Kpa2 Kpf7 6. 3 6=.

 699. . 'Sachove studie', 1941 ()
699. . 'Sachove studie', 1941 ()

700. 1. f7 : 6+ 2. f6 8 3. 8 6+ 4. Kpg5! 5+ 5. Kpg4 4+ 6. Kpg3(f3) 3+ 7. Kpf2(e2) 2+ 8. 3 3+ 9. 4 4+ 10. 5 5+ 11. 6 6+ 12. Kpd7 7+ 13. 7

 700. . ' ', 1945 ()
700. . ' ', 1945 ()

701. 1. b7 : h6 2. Kd6 : d6+ 3. 7. 2... h8+ 3. 8+.

 701. . 'r', 1946 ()
701. . 'r', 1946 ()

702. 1. 6 : d8 2. c7+ Kpc8 3. Kpe7. 1 b1 2. Kb7 e1+ 3. Kpd5 d1+ 4. Kpc5.

 702. . 'Rude Pravo', 1946 ()
702. . 'Rude Pravo', 1946 ()

703. 1. Ke1 d1 2, Kc2 d2 3. Kpa8! : c2 4. b8 2+ 5. 7! ( 5. Kpb7? d2+ 6. Kp~ : b8 7. : b8 Kpf5=).

 703. .  , 1949 1 ()
703. . , 1949 1 ()

704. 1. Kf6 b3 2, g6 Kpg5 3. g7 Kph6 4. Ke8 Kph7 5. Kpc8 3 + 6. Kc7 b3 7. 6 3+ 8. Kpd7 b3 9. Kpc7 3 + 10. 5! : 5+ 11. b6 2 12. g8+ : g8 13. b8+. 697.

 704. . 'Ceskoslovensky Sach', 1972 ()
704. . 'Ceskoslovensky Sach', 1972 ()

705-752 " " .

705. 1. 7 b7 2. a8Ա : 8 3. e7 d1+ 4. Kd3 : d3+ 5. 4 d1 6. 8+. 3... g8 4. 6 3 5. Kf8. 1... g5+ 2. c6 5 3. 7 6+ 4. b5.

 705. . . 'Deutscht Schachzeitung', 1906 ()
705. . . 'Deutscht Schachzeitung', 1906 ()

706. 1. g6 : f2 2. Ke5+ Kpd5 3. Kg4! fg (3... f4 4. Kf6+ 6 5. g7+; 3... 2 4. g7 8 5. Kf6+) 4. g7 Kpe4 5. g8Ա. 1... Kpd5 2. Kh6 : f2 3. Kg4.

 706. . 'Deutsche Schachzeitung', 1906 ()
706. . 'Deutsche Schachzeitung', 1906 ()

707. 1. c7 : h4+ 2. Kd4 h8 3. c6 Kpf6 4. Kd8 h4+ 5. b3 h3+ 6. Kpc2 h2+ 7. Kpd3 h3+ 8. Kpd4 h4+ 9. Kpd5 h5+ 10. Kpd6 h1 11. 8 d1+ 12. Kpc7 1+ 13. 6. 2... : d4+ 3. b3 d3+ 4. 2.

 707. . . 'La Strategie', 1907 ()
707. . . 'La Strategie', 1907 ()

708. 1. e6 h6 2. e7 d6+ 3. Kd4 : d4. Kpe3 d1 5. 2. 2... 6 3. Kd4 e4 4. Kd3 : e7 5. Ke6+. 1... b1 2. Kd4 Kpa4 3. c6 b2+ 4. Kpd3 b1 5. 7 1 6. Kpd4.

 708. . 'Deutsche Schachzeitung', 1907 ()
708. . 'Deutsche Schachzeitung', 1907 ()

709. 1. g6 hg 2. h6 4 3. Kg2 4+ 4. Kpd7 1 5. Kf4+ Kpe4 6. Kh5 gh 7. h7. 6... d1+ 7. Kpe7 1 8. h7 7+ 9. Kpd6. 8... 8 9. Kf6+ Kp~ 10. Ke8.

 709. . 'Deutsche Schachzeitung', 1911 ()
709. . 'Deutsche Schachzeitung', 1911 ()

710. 1. b6 bc (1... cb 2. cb g8 3. Ke7 8 4. Kc8) 2. bc g8 3. Ke7 8 (3... 8 4. : c6+ Kp~ 5. Kd8) 4. : c6+ Kp~ 5. Kb8. .

 710. . 'Deutsche Schachzeitung', 1912 ()
710. . 'Deutsche Schachzeitung', 1912 ()

711. 1. h7 Kpg5+ 2. 7 1+ 3. Kpd7 d1+ 4. 7 1 5. : a1 1+ 6. b7(b8) b1+ 7. b3! : b3+ 8. 7 3+ 9. Kpd7 d3+ 10. 7 3+ 11. Kpf7. 4... 1 5. h8 1 6. : a1 : a1 7. : a1 Kpf4 8. 2.

 711. . 'Deutsche Schachzeitung', 1913 ()
711. . 'Deutsche Schachzeitung', 1913 ()

712. 1. Kg5+ Kpg6(g8) 2. 6! 1 3. 7 : 4+ 4. Kd4! 8 5. 6. 1... Kph6(h8) 2. 7 f8 3. Kf7+ ~ 4. Kd8.

 712. . 'Rigaer Tageblatt', 1913 ()
712. . 'Rigaer Tageblatt', 1913 ()

713. 1. 7 1 2. Kd6 : 7 3. Kpf8.

 713. . 'Deutsche Schachzeitung', 1914 ()
713. . 'Deutsche Schachzeitung', 1914 ()

714. 1. b7 d8 2. 8 d1 3. b6 d8 4. 3! 5 5. 8 d3+ 6. 4 d1 7. b6 d8 8. b5 8 9. 8 d1 10. 6.

 714. . 1914 ()
714. . 1914 ()

715. 1. g6 b6+ 2. Kpc8 b2 3. 5+ Kpd5 4. Kg4 2+ 5. Kpb8 b2+ 6. 8 b4 7. 3(f6) + c6 8. g7. 2... b7 3. 5+ b6 4. Kd7+ c6 5. b8+ b6 6. 5+.

 715. . 'Deutsche Schachzeitung', 1914 ()
715. . 'Deutsche Schachzeitung', 1914 ()

716. 1. d7 b8 2. c8 : b5 3. b6! b4 4. Kd5+ ed 5. d8Ա.

 716. . 'Tidskrift for Schack', 1917 ()
716. . 'Tidskrift for Schack', 1917 ()

717. 1. 6 d2 2. 7+ 5 3. b4+ 4 4. b3 + Kpd3 5. d8+.

 717. . 'Chess Amateur', 1920 ()
717. . 'Chess Amateur', 1920 ()

718. 1. h6 : h6 2. 7 : 4 3. b5 g4 4. d7 g8 5. Kd6. 1... Kpg6 2. h7 Kp : h7 3. d7 d5 4. Kf6+.

 718. . 'La Strategie', 1924 ()
718. . 'La Strategie', 1924 ()

719. 1. Ke7+ Kpd7 2. Kg8 h1 3. Kh6 f1+ 4. Kf5 : f5+ 5. Kp : f5 Kpe7 6. Kpg6 Kpf8 7. Kpf6 a3 8. 6 5 9. Kpf6 a4 10. Kpe6(g6).

 719. . 'La Strategie', 1925 ()
719. . 'La Strategie', 1925 ()

720. 1. c6! : d6 2. c7 f6+ 3. 3! (3. 5? f5+ 4. Kpd6 f6+ 5. Kpc5 f8 6. c6 Kph7! 7. Kd8 f1 =) 3... 6+ 4. Kpf2 (4. Kpd4? 8 5. c6 Kpf6 6. Kd8 Kpe7=) 4... f6+ 5. Kpg1 (5. Kpg2? f8 6. c6 h4 7. Kd8 h3+ 8. Kpg3 h2=) 5... f8 6. c6 8 7. Kpf2! f8+ 8. 3 8+ 9. Kpf4 f8+ 10. Kpe5 8+ 11. Kpd6 Kpf6 12. Kd8 1 13. 8 d1+ 14. Kpc7 1+ 15. 6. .

 720. . 1925 ()
720. . 1925 ()

721. 1. b6 1 2. b3 d1! 3. b7 d8 4. Kd4+ Kp : g4 5. 6 h8 6. : 7 g8! 7. Kd8 g7+ 8. Kf7.

 721. . '', 1926 ()
721. . '', 1926 ()

722. 1. b7 f8 2. 6 Kpf4 3. g4 : g4 4. Kpg7 8 5. Kpf7 h8 6. 7 g8 7. Kd8 g7+ 8. Kf7. , 721, ( ).

 722. . ' ', 1932 ()
722. . ' ', 1932 ()

723. 1. e6 7! (1... : d5 2. 7 f5+ 3. 2) 2. d6! : 6 3. d7 f6+ 4. Kpg2! (4. 2? f8 5. Kd6 Kpg6 6. Ke8 Kpf7=) 4... g6+ 5. Kpf3! (5. Kph3? g8 6. Kd6 8! 7. Kc8 3+ 8. Kp~ d3 = ) 5... f6+ 6. Kpg4 g6+ 7. Kpf5 g5+ 8. 6 g6+ 9. Kpd5 g5+ 10. 6 5+ 11. Kpd6 : c4 12. Kpe5 5+ 13. Kpe4 4+ 14. 3 3+ 15. Kpd2. .

 723. . 1927 ()
723. . 1927 ()

724. 1. 7 g3+ 2. 2 (2. b2? b3+ 3. 2 b4 4. 8 3+ 5. : 3 b 6. : 3 Kpd4 =) 2... b4 3. d4 + 1 cd 4. 8Ա. 3. d4+!

 724. . '', 1927 ()
724. . '', 1927 ()

725. 1. 7 f1+ 2. b2 b2+ 3. b3 f3+ 4. b4 f4+ 5. 5 f5+ 6. Kpd6 f6+ 7. 7.

 725. . '64', 1929 ()
725. . '64', 1929 ()

726. 1. 7 h3+ 2. Kpg5 g3+ 3. : f5 f3+ 4. Kf4.

 726. . 'La Patriote des Pyrenees', 1930 ()
726. . 'La Patriote des Pyrenees', 1930 ()

727. 1. a6 3 2. b 4 3. 7 : 3 4. Kd8 b3+ 5. b7 3 6. Kd6 b3+ 7. 7 3 8. b7 b3+ 9. b5 : b5+ 10. 6 b1 11. f8+ : f8 12. 8+. 697 727, , . , 727 4. Kd8, 697. ( ), .

 727. . 'Bohemia', 1932 1 ()
727. . 'Bohemia', 1932 1 ()

728. 1. h7 f8 2. dc+ Kpd7 3. c6+ Kpd8 4. c5+ Kp : c6 5. Kg6 d8 6. : e7+ Kp : c5 7. Kg8 d1 + 8. Kph2 d2+ 9. Kpg3! (9. Kp : h3? d3+ 10. Kpg4 d4 + 11. Kpg5 d5+ 12. Kpg6 d6+ 13. Kpf7 d7+ 14. 7 d8 =; 9. Kpg1 d1 + 10. Kpf2? h2=) 9... d3+ 10. Kpf2.

 728. . 'Suomen Shakkiliitto', 1933 ()
728. . 'Suomen Shakkiliitto', 1933 ()

729. 1. 5 b3 2. 7 b8 3. Kf7+ Kpg7 4. Kd8 b5+ 5. Kpf4 b4+ 6. Kpf3 b3+ 7. 2 b2+ 8. Kpd,3 b3+ 9.Kpd4 b4+ 10. Kpd5 b5+ 11. Kpd6.

 729. . 'Tijdschrift KNSB', 1934
729. . 'Tijdschrift KNSB', 1934

730. 1. b6 f1 (1... 1 2. 5 e7 3. b7 h1+ 4 Kpg5 h8 5. 6) 2. Kpg5! 1! (2... 7 3. b7 f8 4. b4 Kpd6 5. 6 6 6. b8 : b8 7. : b8+) 3. b7 (3. b4? 8! 4. 5 7 5. b7 g8+ =) 3... 5+ 4. Kpf6 b5 (4... 6+ 5. 5 b6 6. 5 K7 7. Kpd5!) 5. 5. 8 6. 6 b6+ (6... Kpd8 7. Kpd5 Kpc7 8. b4 b8 9. 4) 7. 5! Kpd8 8. 4! 8 9. Kpd4! Kpe7 10. Kpd5! d6+ 11. 4 b6 12. b4 Kpd6 13. b5 e7 14. Kpb4 Kpd6 15. 5 : 5 16. b4+.

 730. . ' ', 1936 ()
730. . ' ', 1936 ()

731. 1. f6 (1. Kg5? Kpd6 2. Kf7+ Kpe7 3. d8+ : d8 4. : d8 Kp : d8 5. Kp~ Kpe7 6. Kp~ g6 =;1. Kf8? : f8 2. e7 : f5+) 1... gf 2. Kf8! ; f8 3. e7.

 731. . 1936 ()
731. . 1936 ()

732. 1. b7 Ke5 2. : e5+ Kp : e5 (2... de 3. e3+ Kp~ 4. Kpf7) 3. Kc5! g8+ 4. Kpf7 d8 (4... h8 5. Kd7+ Kp~ 6. Kf8) 5. Kpe7 g8 6. Kd7+ Kpf4(d4) 7. e4.

 732. . 1938 ()
732. . 1938 ()

733. 1. f6 5 2. f7 : 5 3. Kc2+ Kpb2 4. Kd4 4 5. Ke2 5 6. Kg3.

 733. . 'Tijdschrift KNSB', 1938 3  ()
733. . 'Tijdschrift KNSB', 1938 3 ()

734. 1. Kph7 (1. g8+? 8 2. Kc6+ Kpd7 3. : e8+ Kp : e8 4. : a7 Kpd7 = ) 1... 8 2. Kd5 Kpc8 3. Kpg6 d8 (3... Kpb8 4. Kpf7 8 5. Ke7 d8 6. Kc6+) 4. Kpf7 (4. Kf6? Kpc7 5. Kpf7 Kpc8 6. 6 7=) 4... Kpb8 (4... Kpd7 5. Kf6+ 6 6. Kpe7 Kpc7 7. Ke8+) 5. Kf6 (5. Ke7? Kpc7 6. Kd5+ Kpc8 7. Kf6 Kpb8 8. Kpe7 Kpc8=) 5... Kpc8 6. Kpe7. .

 734. . 'Schackvarlden' 1939 ()
734. . 'Schackvarlden' 1939 ()

735. 1. b b3+ 2. 7 3+ 3. Kpd7 d3+ 4. 7 3+ 5. Kpf7 f3+ 6. Kpg7 g3+ 7. Kg5! : g5+ 8. Kpf7 f5+ 9. 7 5+ 10. Kpd7 d5+ 11. 7 5+ 12. b7 b5+ 13. 6.

 735. . 1942 ()
735. . 1942 ()

736. 1. h7 Kh6 (1... Kd6 2.Kpg6) 2. : h6 : a6+ 3. Kf6 8 4. Kg8 3 5. Kpg5 g3+ 6. Kph4 g1 7. Kh6 h1+ 8. Kpg5.

 736. . 1943 ()
736. . 1943 ()

737. 1. Kpe7 : g6 2. Kpf7 f6 3. Kpg7 h2 4. Kd5+, ed 5. d7 g2+ 6. Kpf7 f2+ 7. Kpe7 2+ 8. Kpd6. 2... g1 3. Kd5+ ed 4. d7.

 737. . 'Journal ouvrier Suisse d'echecs', 1946 ()
737. . 'Journal ouvrier Suisse d'echecs', 1946 ()

738. 1. b6 2 2. ba g2+ 3. Kpf7 f2+ 4. Kpe7 2+ 5. Kpd7 d2+ 6. Kpc7 2+ 7. b6 b2+ 8. : 5 2+ 9. b6 b2+ 10. 7 2+ 11. Kpd7 d2+ 12. 7 2+ 13. Kpf7 f2+ 14. Kf3 ( 14. Kpg7 g2+ 1 Kg4 : g4+ 16. Kpf7) 14... : f3+. 15. 7 3+ 16. Kpd7 d3+ 17. 7 3+ 18. b6 b3+ 19. 5 a3+ 20. b5 b3+ 21. 4(4).

 738. . 'Tijdschrift KNSB', 1946 ()
738. . 'Tijdschrift KNSB', 1946 ()

739. 1. 7 b2+ 2. 7 2+ 3. Kpd7 d2+ 4. 7 2+ 5. Kpf7 f2+ 6. Kpg7 g2+ 7. Kg4! : g4+ 8. Kpf7 f4+ 9. Kpe7 4+ 10. Kpd7 d4+ 11. p7 4+ 12. Kpb7.

 739. . 'Schach-Magazin', 1949 ()
739. . 'Schach-Magazin', 1949 ()

740. 1. Kd4 b4 2. 7 : d4+ 3. g4 : g4+ 4. Kph3. 1... b8(b1) 2. 7 8(1) 3. Kb5 Kpf6 4. Kd6 :7 5. 8+.

 740. . 'Prace', 1950 ()
740. . 'Prace', 1950 ()

741. 1. gh+ Kph8! (1... : h7 2. a6 : 3 3. 7 8 4. b8 5+ 5. b6 6+ 6. 7 7+ 7. Kd7) 2. a6 : 3 3. 7 8 4. b8 5+ 5. b6 6+ 6. 7 7+ 7. Kd7 8 8. b7 f8! (8... d8 9. b8) 9. 5 : f8? ) 9... : h7 10. Kd7 d7 d8 11. Kd8

 741. . 'Deutsche Schachzeitung', 1955 ()
741. . 'Deutsche Schachzeitung', 1955 ()

742. 1. d7 f8 2. Kg6 (2. Kf7? Kpg3 3. d8 : d8 4. K : d8 Kpg2 5. h5 Kp : h2 6. h6 Kpg1=) 2...d8 3. Kpe4 Kph5 4. Ke5 Kp : h4 5. Kpf5 f8+ 6. Kpe6 Kpg5 7. Kpe7 8 8. Kf3+ Kpf4 9. Kg1 Kpe3 10. K : h3 Kpf3 11. Kg1+ Kpg2 12. h3.

 742. . 'onstructorul', 1955 - 56 3 ()
742. . 'onstructorul', 1955 - 56 3 ()

743. 1. b7 Kpg5 (1... Kpg3 2. Kpg1 d8 3. Kpf1 Kpf3 4. Kpe1 Kpe4 5. Kb5 Kpf5(d5) 6. Ka7 (c7)) 2. Kc4 (2. Kb5? Kpg6 3. Ka7 b8 4. f8 : f8 5. Kc8 f1+ 6. Kpg2 b1=) 2... Kpg6 3. Ke5+ (3. Kb6? b8 4. Kd7 8+=) 3... Kpg7 4. Kpg2 h8 5. Kpg3 d8 6. Kpf3! h8 7. Kpg4 e6 8. Kpg3! d8 9. Kpf3 h8 10. Kpg4 d8 11. Kpg5 h8 12. Kg6

 743. .  - , 1959 2 ()
743. . - , 1959 2 ()

744. 1. 7 f6 2. b7 b6 3. 6+ Kpf7 4. Kd8+ Kpf8 5. b3 b5 6. 6+ Kpf7 7. 5 b6 8. 4 Kpf8 9. Kd6.

 744. . 'Tijdschrift KNSB', 1960 3 ()
744. . 'Tijdschrift KNSB', 1960 3 ()

745. 1. Kf3! (1. Kd3? : d3 2. 7 Kpf7 3. ~ h3) 1... Kpf7 (1... : f3 2. Kpg8 3 3. b7; 1... : b6 2. 7 6 3. 5+) 2. 5+ Kpf8 3. Kph7 : b6 4. 7 b7 5. Kd7+ ~ 6. 8Ա.

 745. . 'Magyar Sakkelet', 1961 ()
745. . 'Magyar Sakkelet', 1961 ()

746. 1. Kd4+ : d4 2. 7(8) 4+ 3. Kpd7 d4+ 4. 7 : 4+ 5. Kpd7 4+ 6. 7 4+ 7. Kpf7 f4+ 8. Kpg6. 672 : , .

 746. . '' (), 1961 ()
746. . '' (), 1961 ()

747. 1. 7 b7 2. 8+ : 8 3. Kpg7 g1 + 4. Kpf7 f1+ 5. 7 1+ 6. Kpd7 d1+ 7. 7 1+ 8. 3 : 3+ 9. Kpd7 d3+ 10. 7 3+ 11. Kpf7 f3+ 12. Kpg6 g3+ 13. Kph5 h3+ 14. Kpg5.

 747. . ' ', 1961 ()
747. . ' ', 1961 ()

748. 1. h7 g5 2. Kd4 : d4 3. c3+ Kp : c3 4. h8Ա.

 748. . 'Magyar Sakkelet', 1964 ()
748. . 'Magyar Sakkelet', 1964 ()

749. 1. d6 h5 2. d4 6 3. d5 5 4. b6 h4 5. Ka4 4 6. Kb2 5 7. Kd3 4 8. Ke5 5 9. Kc6.

 749. .  . . 'Szachy', 1965 1 ()
749. . . . 'Szachy', 1965 1 ()

750. 1. f6 7 (1... f1 2. Kpg7 Kpe4 3. Kd7) 2. Kd5 7 (2... ed 3. e6 6 4 f7 : 6+ 5. Kpg5; 2... 8 3. 7 8 4. f7 Kpe4 5. Kg6) 3. 7 4 4. f7 8 5. Kg6 Kpf5 6. Kpg7 7 7. Kpg8 8+ 8. f8+ : f8+ 9. : f8 Kp : g6 10. 7 Kpf5 11. Kpd6.

 750. .  . , 1966 3  ()
750. . . , 1966 3 ()

751. 1. 7 7 ( ) 2. 6+ Kpd6 3. b8 h1+ 4. b2 h2+ 5. b3 h3+ 6. b4 h4+ 7. b5 h5+ 8. b6 h1 9. 8 b1+ 10. 7 1+ 11. 6.

 751. . 'Problem', 1968 ()
751. . 'Problem', 1968 ()

752. 1. d7 h4+ 2. Kpe5 h5+ 3. Kpd6 h6+ 4. Kpc5 h5+ 5. Kp : c4 h4+ 6. Kpc3 h3+ 7. Kpd2 h2+ 8. 3 h3+ 9. Kpe4 h4+ 10. Kpe5 h5+ 11. 6 h6+ 12. Kf6 h8 13. 8 h6+ 14. 5 h5+ 15. 4 h4+ 16. 3 h3+ 17. Kpd2 h2+ 18. 3 h3+ 19. 4 h4+ 20. 5 h5+ 21. 6 h6+ 22. Kd6 h8 23. Kf7 g8 24. 5 b3 25. Kd3 2 26. b4 : d3 27. b5 4 28. b6. .

 752. . 'Schach', 1971 ()
752. . 'Schach', 1971 ()

" " ( 753- 769) : ( 753-761), ( 762-769).

753. 1. 7 h8 2. 6+ 4 3. b8 h6+ 4. 5 h3 5. f3! (5. c3? b3+ 6. 4 h1) 5... : f3 6. b6 f6+ 7. 7 f7+ 8. Kd7. 2... 3 3. b8 h6+ 4. b5 h5+ 5. 4 h4+ 6. f4! : f4+ 7. b5 (7. 5? b3+ 8. cb : b3 = ) 7... f5+ 8. b6 f6+ 9. 7 f7+ 10. Kd7. .

 753. . 'Wiener Schachzeitung', 1912 ()
753. . 'Wiener Schachzeitung', 1912 ()

754. 1. e6 : 6 2. : 6+ 5 3. 7 : d6+ 4. Kd4! : d4+ 5. 3 d1 6. 2.

 754. . 'Tidskrift for Schack', 1948 2 ()
754. . 'Tidskrift for Schack', 1948 2 ()

755. 1. 7 b7 2. 8+ : 8 3. Kph7 Kg5+ 4. Kph6 h1+ 5. : g5 g1+ 6. Kpf6 f1+ 7. 7 1 + 8. Kpd7 d1+ 9. 7 1+ 10. 2 : 2+ 11. Kpd7 d2+ 12. 6 2+ 13. Kpf5 f2+ 14. 4 2+ 15. Kpf4 8 16. Kpg5 Kpb7 17. b6 7 18. Kph7. . 640.

 755. . 'Schach-Magazin', 1950 ()
755. . 'Schach-Magazin', 1950 ()

756. 1. : 2 : 2 2. f7 4+ 3. Kpf3! 3+ 4. Kpg4 4+ 5. Kpg5 5+ 6. Kpg6 6+ 7. 6! : 6+ 8. Kpg5 e5+ 9. Kpg4 4+ 10. f3 1 11. Kpf2.

 756. . 'Szachv', 1963 ()
756. . 'Szachv', 1963 ()

757. 1. 7 4+ 2. b4 2 3. 7 (3. ab? 5) 3... Kpd4 4. Kf3+ Kpd3 5. 5+ : 5 (5... : 5 6. 8 : 7 7. d8+) 6. 8 6+ 7. : 6 b 8. 8Ա.

 757. . 'Schach-Echo', 1969-70 3  ()
757. . 'Schach-Echo', 1969-70 3 ()

758. 1. f2+ : f2 2. Kg4+ Kpe1 3. : h2 b2+ 4. 7 2+ 5. Kpd7 d2+ 6. 7 2+ 7. Kpf7 f2+ 8. Kpg7 g2+ 9. Kg4! : g4+ 10. Kpf7 f4+ 11. Kpe7 4+ 12. Kpd7 d4+ 13. 7 4+ 14. b7 b4+ 15. 6. 9. Kg4! , : b4, b4+.

 758. .  , 1968 4 ()
758. . , 1968 4 ()

759. 1. Kpb7 b2+ 2. 7 2+ 3. Kpd7 d2+ 4. 7 2+ 5. Kpf7 f2 + 6. Kf3! : f3+ 7. 7 3+ 8. Kpd7 d3+ 9. 7 3+ 10. b7 b3+ 11. 6. , 758. b3 ( b3).

 759. .  .  , 1968 8 ()
759. . . , 1968 8 ()

760. 1. h7 5+ 2. Kpb7 b5+ 3. 7 5+ 4. Kpd7 Kd3 5. 3+ 4 6. Kg4 : h5 7. Kf6+ Kpf5 8. : h5 5+ 9. 8(7) Kg6 10. Kpf7 Kpg5 11. Kf6 Kph6 12. Kpg8 Ke7+ 13. Kpf8 Kg6+ 14. Kpf7 Ke5+ 15. Kpg8 Kg6 16. Kg4+ Kpg5 17. Ke5.

 760. . '', 1973 8  ()
760. . '', 1973 8 ()

761. 1. Kd3+ (1. e7? Kc6+ 2. Kpa4 : e7) 1... 6 2. Kb4+ : b4 (2... Kp : b7 3. 7) 3. : b4 : b7 4. ef :f7 5. e6! Kd8 6. 7! 6+ 7. 3! (7. 4? : 7 8. f6 Kd5 9. f7 b6+ 10. ~ Kd7; 7. b3? : 7 8. Kf5 9. f7 Kd4+ 10. ~ 6) 7... : 7 8. f6 7 9. f7.

 761. . '64'. 1974 ()
761. . '64'. 1974 ()

762 763 : , .

762. 1. 7 f1+ 2. 2 f2+ 3. b3 f3+ 4. 4 f4+ 5. b5 f5+ 6. 6 f6+ 7. 6.

 762. . 1914 ()
762. . 1914 ()

763. 1. h7+ : h7 2. 7 g7+ 3. Kph5 h7+ 4. Kpg4 g7+ 5. h3 h7+ 6. Kpg2 g7+ 7. Kph1 b7+ 8. Kh3! : h3+ 9. Kpg2 g3+ 10. Kph2 Ce5 11. 8+.

 763. . . 1914 ()
763. . . 1914 ()

764. 1. a7 Cg2 2. d7 d3 3. Kh3+ Kph4 4. Kf4 : d7 5. : g2+ Kp~ 6. 8Ա.

 764. . 'British Chess Magazine', 1915 ()
764. . 'British Chess Magazine', 1915 ()

765. 1. Kc2+ : c2 2. Ca5+ Kp : a5 3. a7 b2+ 4. Kpc8 2+ 5. Kpd7 d2+ 6. Kpe8 2+ 7. Kpf7 f2+ 8. Kpg8 g2+ 9. Kph7.

 765. . 'Tabor', 1930 ()
765. . 'Tabor', 1930 ()

766. 1. d7 d3 2. 5 d1 3. Kg4 Ce1 4. Kf2 : f2 5. h7 Cd4 6. d8 + . 4... d5 5. Ke4. 2... d6 3. Kg4 Ce1 4. Kf6 Cc3 5. Ke4.

 766. . 'Journal de Geneve', 1932-33 4 ()
766. . 'Journal de Geneve', 1932-33 4 ()

767. 1. g7+ Kp : g7 2. Ke8+ : e8+ 3. Kp : d6.

 767. . 1944 ()
767. . 1944 ()

768. 1, 7 2 2. Kf3+ Kph5(g3) 3. 5 : 5 4. b7 1 5. b8 Cf4+ 6. b1. 3... b2+ 4. b1 : 5 5. b7.

 768. . 'Sachove umeni' 1946 ()
768. . 'Sachove umeni' 1946 ()

769. 1. Kd6 : b5 2. f7 b8 3. 8 8+ 4. b2 2+ 5. 3 3+ 6. b4 b3+ 7. 5 3+ 8. Kpd4.

 769. .   -, 1955-56 8  ()
769. . -, 1955-56 8 ()

( 770-879)

770-879 . . : ( 770-853), .( 854-857), ( 858-860), ( 861-875), ( 876-879). ( 770-853). , . , . " ". , , .

770-853 : ( 770-783), ( ) ( 784-806), ( 807-809), ( 810, 811), ( 812-830), ( 831-835), - 836-853).

770-783 ( ) . .

770. 1. 7 g2+ (1... g8 2. Cg3+ Kp~ 3. Cb8) 2. b1! (2. b3? g8 =) 2... g1+ 3. Ce1! : e1+ 4. Kpb2 2+ 5. b3 3+ 6. b4 4+ 7. b5.

 770. . 'Tijdschrift KNSB', 1917 ()
770. . 'Tijdschrift KNSB', 1917 ()

771. 1. h6 g1 + 2. Kpf5 f1 3. Kpf4 f2 4. Kpg3 d2 5. h7 d8 6. Cd5+ 3 7. Cg8 d3+ 8. Kpg4 d4+ 9. Kpg5.

 771. P. 'Suomen Shakki', 1945 ()
771. P. 'Suomen Shakki', 1945 ()

772. 1 Cf4 1 2. b6! : d1 3. b7 d8 4. 7 h8 . 5 d8 6. 7 g8 7. Kpf7 d8 8. 7 h8 9. Cd6+ ~ 10. Cf8 h7+ 11. Cg7. 1896 . (. 836).

 772. . 'Rigaer Tageblatt', 1913 ()
772. . 'Rigaer Tageblatt', 1913 ()

773. 1. 5 : 3 2. 7 h8 3. Kpg7 8 4. Kpf7 h8 5. Cd6+ ~ 6. Cf8 h7+ 7. Cg7. 772 774, 775.

 773. . 'Sachove studie', 1941 ()
773. . 'Sachove studie', 1941 ()

774. 1. Ch2 : f3+ 2. Kpg7 : f1 3. : h8 f8+ 4. Kpg7 8 5. Kpf7 d8 6. 7 h8 7. Cd6+ Kp~ 8. Cf8 h7+ 9. Cg7.

 774. .  . , 1960-61 3  ()
774. . . , 1960-61 3 ()

775. 1. b7 Cd5+ (1... 2+ 2. Kpd6 8 3. : 6 ) 2. : d5 d2+ 3. 6 d8 4. 7 h8 5. 5 d8 6. 7 g8 7. Kpf7 d8 8. 7 h8 9. Cd6+ Kpa5 10. Cf8.

 775. X. 'Tidskrift for Schack', ()
775. X. 'Tidskrift for Schack', ()

776. 1. Cd5 8 ( 1... 2+ 2. Kpd6 8 3. 6 8 4. Cf7 . .) 2. Kpd7 8 3. Cf7 Kpb7 (3... 7+ 4. Kpd6 8 5. 6) 4. 7 b6 5. 8 7+ 6. Cd7.

 776. . 'Problemist', 1969 ()
776. . 'Problemist', 1969 ()

777. 1. Cd5 h8 2. 6 7+ 3. 8 h1 4. b8 1+ 5. 6 : 6+ 6. b7.

 777. . ' ', 1972-73 3 ()
777. . ' ', 1972-73 3 ()

778. 1. 4 3+ 2. b4 3 3. b7 8 4. 6+ Kpf3 5. 8 1 6. 6 4+ 7. 5 5+ 8. Cd5+. 4... Kpg5 5. 8 1 6. 6 4+ 7. 3 3+ 8. Kpd2(d4).

 778. P.  . '', 1973 5 ()
778. P. . '', 1973 5 ()

779. 1. 7 1 2. d1+ 3. 7 1+ 4. Kpf7! (4. Kpf6? 8! 5. : 8 b7=) 4... f1+ 5. Kpg7 g1 + 6. Kph7.

 779. . 1864 ()
779. . 1864 ()

780. 1. 7 5+! 2. 4! (2. 6? : d5 3. 8 5+ 4. : 5 ; 2. b4? b5+! 3. : b5 ; 2., Kpd6? : d5+ 3. : d5 Kpb7=) 2... 1 3. 6! ( 779) 3... 1+ 4. Kpd5 (4. Kpb5? b1+, 5. ~ b8-) 4... d1+ 5. 3 1+ 6. Kpf7! f1+ 7. Kpg7 g1+ 8. Kph7. - 779, .

 780. . 'Wiener Schachzeitung', 1928 ()
780. . 'Wiener Schachzeitung', 1928 ()

781. 1. 7 2+ 2. Kpf6 8 3. 4 8 4. Kpf7 h8 5. Kpg7 8 6. 6 7 7. Cd7+.

 781. . 1938 ()
781. . 1938 ()

782. 1. Cf4+ Kph3 2. Cd6 g1 3. Kpe8 g8+ 4. Cf8+. 2... 1 3. Kpc8 8+ 4. Cb8+.

 782. . '64', 1928 ()
782. . '64', 1928 ()

783. 1. Cd5+ Kpa1! 2. d7 b1 3. Cb3! (3. d8? b8 4. : b8 ) 3... h1 4. Kpf8 f1 + 5. 7 1 + 6. Kpd6.

 783. X. 'L'Echiquier d'e Paris' 1948 ()
783. X. 'L'Echiquier d'e Paris' 1948 ()

784-806 ( ) : !( 784-790), ( 791-803), ( 804-806). , " ".

784. 1. h7+ Kpg7 2. h8+ : h8 3. Kpf7 f1+ 4. Cf6+ : f6+ 5. : f6 Kpg8 6. g7.

 784. . 'Deutsche Schachzeitimg', 1862 ()
784. . 'Deutsche Schachzeitimg', 1862 ()

785. 1. d7 d1 2. Cd5! : d5 3. e6. 1... 1+ 2. Ca2! : a2+ 3. Kpb3. 1... h8 2. Cg8! : g8 3. e6+.

 785. .   , 1941 1 ()
785. . , 1941 1 ()

786. 1. b6 5 2. Ce5+ Kpf7 3. b7 : c4+ 4. 3 : 3+ 5. Kpb2. 1... : h2 2. b7 h8 3. 5 b8 4. 6.

 786. . 'r', 1949 ()
786. . 'r', 1949 ()

787. 1. d6 8 2. d4+ : d4 3. d7 : 5+ 4. 4 : 4+ 5. Kpf3.

 787. . 'Svobodne Slovo', 1953 ()
787. . 'Svobodne Slovo', 1953 ()

788. 1. Cf6 d1 2. 5+ : f3 3. 7 b1 + 4. 3 (4,5). 1... f5 2. 7.

 788. . '500 Endspielstudien', 1924 ()
788. . '500 Endspielstudien', 1924 ()

789. 1. 7 8 2. 3! 2 3. f4 Kpd3 4. f5 Kp : 3 5. Kpb5!. 4... 4 5. f6 8+ 6. 5. 1... 6 2. Cf6 Kpf2 3. f4 Kpf3 4. f5 4+ 5. 3 (b3) Kpf4(g4) 6. Ce5+ : e5 7. f6.

 789. . 'Bulletin ouvrier des echecs', 1952 1  ()
789. . 'Bulletin ouvrier des echecs', 1952 1 ()

790. 1. g5! : f5 2. h6 (2. Ce6? Kph4 3. : f5 Kp : g5=) 2... : g5 3. Cf7! 5+ 4. Kpb6. 3... 5 4. h7 8 5. Ce6+ Kpg3 8. Cc8.

 790. . 'Tidskrift for Schack', 1952 3  ()
790. . 'Tidskrift for Schack', 1952 3 ()

791. 1. b6 : e5 2. Cd3 h5 3. Cc4+ Kpa1! 4. b7 h7 (4... g5 5. e7 5+ 6. Kpd7) 5. Cf7! (5. b8? f7+ 6. Kpe8 f8+ 7. Kp : f8 ) 5... h8+ 6. Cg8.

 791. . 'Deutsche Schachzeitung', 1907 ()
791. . 'Deutsche Schachzeitung', 1907 ()

792. 1. Ce8 Kpd6 2. Kph7 h1+ 3. Kpg6 g1+ 4. Kph6 h1+ 5. Ch5 g1 6. Cg6 h1+ 7. Kpg5 g1+ 8. Kpf5 f1+ 9. Kpe4.

 792. ? 1911 ()
792. ? 1911 ()

793 794 ? , .

793. 1. 3+ (1. 4? h1! =) 1... b7 2. 7 : 3 3. 7! 1 (3... : 7 4. Kpf4 4+ 5. Kpf5 5+ 6. Kpf6 6+ 7. Kpf7) 4. Kpf4! f1+ 5. Cf2! : f2+ 6. 3.

 793. . 'Rigasche Rundschau', 1914 ()
793. . 'Rigasche Rundschau', 1914 ()

794. 1. b7 : b7 2. 7! : 7 3. Kpf2 2+ 4. Kpf3 3+ 5. Kpf4 4+ 6. Kpf5 5+ 7. Kpf6 6+ 8. Kpf7.

 794. . . 1963 ()
794. . . 1963 ()

795. 1. b7 d3+ 2. 6! d8 3. 7 h8 4. 5 d8 5. 7 8 6. Kpf7 d8 7. 7 h8 8. Cd6+ 5 9. Cf8 h7+ 10. Cg7 (. 772-775).

 795. . 'Latvia', 1924 ( . , 1960) ()
795. . 'Latvia', 1924 ( . , 1960) ()

796. 1. Cg6! h3 2. d7 h8 3. 8 h1+ 4. 2 1... 5 2. Cf7+ : b2 3. d7.

 796. . '500 Endspielstudien', 1924 ()
796. . '500 Endspielstudien', 1924 ()

797. 1. d3! : d3 2. b4 3 3. 7 Kpf6+ 4. Kpf8 h3 5. 3+ ~ 6. 8Ա.

 797. . 'L'Echiquier', 1929 ()
797. . 'L'Echiquier', 1929 ()

798. 1. 8+! (1. Cg4? 4+ 2. Kpd7 d4 + 3. 7 4+ = ) 1... : 8 2. Cg4! 4+ (2... b4 3. Kpd8 d4+ 4. 7 . .) 3. Kpd7 d4+ 4. 7 4+ 5. b6 b4+ 6. 6.

 798. . 'Schach-Magazin', 1950 ()
798. . 'Schach-Magazin', 1950 ()

799. 1. Cd8 (1. 7? : h7=; 1. 7? Kpd7 = ) l...Kpd6 2. 7 Kpd7 3. Kpg7 g2+ 4. Cg5! : g5+ 5. Kph6 g1 6. 8+ : 8 7. h8+ (. 800).

 799. . 'L'Italia Scacchistica', 1966 ()
799. . 'L'Italia Scacchistica', 1966 ()

800. 1. f7 Kpf6 2. b5 1 3. 4 h1 4. 8 1 + 5 Kpd7 Kpg7 6. 6 1 7. b6 b1+ 8. b5 1 9. 8 Kpf8 10. 7 7 11. b7 b1+ 12. b5! : b5+ 13. 6 b1 14. f80+ : f8 15. 8+.

 800. . 'New Statesman', 1973-74 5  ()
800. . 'New Statesman', 1973-74 5 ()

799 800 . 800 , .

801. 1. f6 : h5 (1... : h8+ 2. Kpg7 : h5 3. f7 f5 4. h4) 2. f7 f5 3. Ce5 (3. h4? Kph3 4. Cf6 : f6 5. h5 Kpg4 6. h6 : h6 7. Kpg7 h5 =) 3... : e5 4. Kpg7 (4. h4? 3 5. h5 h3 6. h6 : h6 7. Kpg7 h3 = ) 4... g5+ 5. Kpf6 g4 6. Kpe5 g5+ 7. Kpf4.

 801. . 'Tidskrift for Schack', 1967 3 ()
801. . 'Tidskrift for Schack', 1967 3 ()

802. 1. b6 b1 2. d6 b2 3. d7+ Kpd8 4. Cd4 2+ 5. Kpd6 d2 6. b7 : d4+ 7. Kpc5.

 802. . 'Problemist', 1969 ()
802. . 'Problemist', 1969 ()

803. 1. h7 1+ 2. Kpd2 h1 3. b6 h2+ 4. Kpd3(c3) h3+ 5. Kpc4 h4+ 6. Kpb5 h5+ 7. 6 h6 8. Cb8 Kp : e7 9 Ce5 : h7 10. b7 b3 11. Cd6+.

 803. . '64', 1970 5 ()
803. . '64', 1970 5 ()

804. 1 6! : f6 2. Kpd7! (2. Kpe5? f8 3. 7 8 4 Kpf6 Kpc2 5. Kpf7 Kpd3=; 2. e5? h6 3. Kpd7 h5=) 2... f4 3. e5 4 4. Kpd6 d4+ 5. 5 4 6. Kpd5 4 7. e7 8 8. Kpd6.

 804. . 'Chess Amateur', 1924 ()
804. . 'Chess Amateur', 1924 ()

805. . , . 1. g7 8 ( 2... Kpf6 3. g8 : g8 4. : g8 Kpf5! = . 1... 1+, 2. 2! 2+ 3. 3 ) 2. g4! b8 3. 6 Kpf4 4. 2 Kpg5 5. 3 Kpf4 6 4 Kpg5 7. 5 Kpf4 8. 6 Kpg5 9. 7 8! ( 10... 7+) 10. Cf7! d8 11. b6! h6! (11... 8 12. 6 8 13. 5 . . 11... : g4 12. 7 8 13 6+ ~ 14. 8) 12. g8!. 10... 7+ . b6 Kph6 12. g8K+.

 805. . 'Tidskrift for Schack', 1945 1 ()
805. . 'Tidskrift for Schack', 1945 1 ()

806. 1. g6 : g4 2. g7 3+ 3. Kpd6 8 4. f7 8 5 Cd5 8 6. Kpd7 b8 7. 7 8 8. Cf7 8 9 6+ Kph5 10. 8 7+ 11. b7. 1... 7 2. f7 5+ 3 Cd5 7 4. Kpf4! 7 5. 6 4+ 6. 5 Kpg5 7. g7 8 8. Kpd6 b8 9. 7 8 10. Cf7! b8 11, 8 b7+ 12. Cd7 Kph6 13. g8 ( : 13. g8) 13 . : d7+ 14. Kpf6 f7+ 15. 5 7+ 16. Kpf5 f7+ 17 4 7+ 18. Kpf3 3+ 19. Kpf4 4+ 20. Kpf5 f4+ 21. 5 4+ 22. Kpd6 d4+ 23. 5. 805 806, 805, .

 806. . 'Journal de Geneve', 1964 ()
806. . 'Journal de Geneve', 1964 ()

( 807-809) " " ( 810, 811)-" ".

807. 1. 7 h5+ (1... 2. 7 h1+ 3. Kpg7 g1 + 4. Kpf7 f1+ 5. 7 1+ 6. Kpd7) 2. Kpg7 g5+ 3. Kpf7 5 (3... 5+ 4. Kpg6 3 5. Kp : f5 c2 6. Cf4) 4. 7 h8 5. Cd6+ Kp~ 6. Cf8.

 807. . '500 Endspielstudien', 1924 ()
807. . '500 Endspielstudien', 1924 ()

808. 1. Cd6! h1+ 2. Ch2! : h2+ 3. Kpg3 h1 4. Kpf2! h2+ 5. Kpf3 h3+ 6. Kpf4 h4+ 7. Kp : f5 h5+ 8. Kpf4 h4+ 9. Kpf3 h3+ 10. Kpg2. 1... d4+ 2. Kph5 g4 3. Cf4+ Kp~ 4. Cg5.

 808. . '', 1906 ()
808. . '', 1906 ()

809. 1. h2 d1 2. 6 Kpg3 3. : g2+ Kp : g2 4. g7 d8 5. Kpc7 8 6. Cf7 8 7. Cd5+.

 809. . 'De Standaard', 1933 ()
809. . 'De Standaard', 1933 ()

810. 1. h1+ Kpg3 2. : h3+ Kp : h3 3. Cc6 g3 4. Cd5 g1 5. Ce4 g3 6. Cc2 g5 7. Cd3.

 810. . - 'L'Eco degli Scacchi', 1917-18 3 ()
810. . - 'L'Eco degli Scacchi', 1917-18 3 ()

811. 1. h7 f1 2. Ch2 f2 3, : c7 g2+ 4. Kph6 g1 5. Cd8+.

 811. . 'Ceskoslovensky Sach', 1959 ()
811. . 'Ceskoslovensky Sach', 1959 ()

812-830 ( ) : ( 812-821), ( 822-828), ( 829-830).

812-816.

812. 1. Ch5! g3 2. : g6 Kpf4 3. h7 8 4. 8! : 8 5. g6, 3... 3+ 4. b4 h3 5. Ch5 : h5 6. g6.

 812. . 'La Strategie', 1897 ()
812. . 'La Strategie', 1897 ()

813. 1. 3+ Kpd5 2. h7 h4 3. Cg5 h1 + 4. Kpg2 h5 5. Cf6! 6 6. : g7 Kpf5 7. h6!. 2... 8 3. Ch6 6 4. : g7 Kpf5 5. Cf8.

 813. . 1956 ()
813. . 1956 ()

814. 1. 5 (1. g7? 8 2. f5 Kpd5 3. Kp : a7 Kpd6 4. Cf6 Kpd7 5. ~ g8 6. ~ Kpe8 7. ~ Kpf7 =;1. f5? Kpd5 2. f6 6 3. Cb2 f4 =) 1... 2 2. g7 g2 3. Cf6 g6 4. Kpb7! (4. Kp a7? Kpd5 5. f5 g2 6. Kpb8 Kpd6! 7. Kpc8 2! 8. Kpb7 g2 =;4. Kpa5? Kpd5 5. f5 g1 6. 6 Kpd6=) 4... Kpd5 5. f5 g1 6. Kpc8! (6. Kpc7? Kpe4 7. Cg5 : g5 8, f6 Kpf5) 6... Kpe4 (6... a5 7. Kpd8 a4 8. Kpe8 a3 9. Cc3) 7. Cg5! : g5 8. f6.

 814. . a 1927 ()
814. . a 1927 ()

815. 1. Cc3+ Kph7 2. Cf6 Kpg6 3. : e7 Kpf5 4. Cd8 : d8 5. e7. 1. Cb4? 1 + 2. Kpb2 f1 3. : 7 g7=.

 815. . 'Sahove studie', 1941 ()
815. . 'Sahove studie', 1941 ()

816. 1. 7 Kp : f4 2. Cg5+ Kp : g5 3. g7 2+ 4. Kpd7 d2+ 5. Kpc7 2+ 6. Kpb7 b2+ 7. Kpa7.

 816. . 'Latvis', 1928 ()
816. . 'Latvis', 1928 ()

817. 1. d6 (1. Kp : d3? Kpf5 2. Kpd4 Kpf6 3. Cc8 1 =) 1... 2+ 2. Kpd1! (2. Kp : d3? : 6 3. Cc8 Kpf5 4. d7 d6+ =;2. 3? d2 3. Kpc2 d1+ 4. Kp : d1 : 6 =) 2... : 6 3. Cc8 Kpf5 4. d7 d6 5. d8+.

 817. . 'Sachove studie', 1941 ()
817. . 'Sachove studie', 1941 ()

818-820. 818 . , , ( , , !). 819 ( ). 820 . . . , - 818.

818. 1. g7 g6 2. Cd4 Kpc4 3. Cb2 Kpd5 4. h4 6 5. h5 Kpf7 6. hg+ Kpg8 7. Kpb8 b5 8. Kpc7 b4 9. Kpd6 b3 10. Kpe5 Kp : g7 11. Kpf5+.

 818. . 'L'Italia Scacchistica', 1954 3 ()
818. . 'L'Italia Scacchistica', 1954 3 ()

819. 1. Cg2 Kpe5 2. a4 Kpd6 3. a5 Kpc7 4. ab+ Kpb8 5. Kpg8 g5 6. Kpf7 g4 7. 6 g3 8. Kpd5 Kp : b7 9. Kpc5+.

 819. .  . , 900- , 1967 2 () ()
819. . . , 900- , 1967 2 () ()

820. 1. b7 b6 2. 4 Kpf4 3. Cg2 Kpe5 4. 4 Kpd6 5. 5 7 6. ab + b8 7. Kpg8 g5 8. Kpf7 g4 9. 6 g3 10. Kpd5 Kp : b7 11. 5++.

 820. . ' G', 1969 ()
820. . ' G', 1969 ()

821. 1. b8!. , . 1. b6?, 0-0-0! = .

 821. . 'Dagbladet', 1970 ()
821. . 'Dagbladet', 1970 ()

822. 1. hg : d4+ 2. Cf4 d8 3. Cd6+ Kpc3(b5) 4. Cf8 d1 5. Cd6.

 822. . . 'Deutsche Schachzeitung', 1907 ()
822. . . 'Deutsche Schachzeitung', 1907 ()

823. 1. 8+ Kp : 8 2. h7 1+ 3. Kpd7! d1 + 4. 7 1+ 5. 4! : 4+ 6. Kpd7 d4+ 7. 7 4+ 8. Kpf7 14+ 9. Kpg7.

 823. . . 'Deutsche Schachzeitung', 1908 ()
823. . . 'Deutsche Schachzeitung', 1908 ()

824. 1. d6 d1 + 2. Kpg2 d2+ 3. Kph3 : d6 4. f7 d3+ 5. Kpg2 d2+ 6. Kpg1 d1+ 7. Ce1+ : e1+ 8. Kpg2 2+ 9. Kpg3 3+ 10. Kpg4 4+ 11. Kpg5 5+ 12. Kp : g6 6+ 13. Kpg5 5+ 14. Kpg4 4+ 15. Kpg3 3+ 16. Kpf2.

 824. . . 'Deutsche Schachzeitung', 1908 ()
824. . . 'Deutsche Schachzeitung', 1908 ()

825. 1. a7 f5+ 2. Kpe2 5+ 3. Kpd2 8 4. Cf2+ Kpe5 5. Cg3+ Kp~ 6. Cb8.

 825. . 'Rigaer Tageblatt', 1909 ()
825. . 'Rigaer Tageblatt', 1909 ()

826. 1. 8 (1. Kpg3? 8 2. Kph4 Kpc7 3. Kph5 Kpd7 4. Kph6 6 5. Kp : h7 Kpf7=) 1... : e8 2. Cf8 2 3. Kph3 3+ 4. Kph4 4+ 5. Kph5 5+ (5... 1 6. Cd6+ Kpb7 7. g8 h1+ 8. Kpg4 g1+ 9. Cg3) 6. Kph6 1 7. Cc5! 8 8. Kp : h7 d8 9. Ce7! (9. Cf8? 17=) 9... 8 10. Cf8! 7 11. Cd6.

 826. . 'Casopis Cesk. Sachistu', 1916 ()
826. . 'Casopis Cesk. Sachistu', 1916 ()

827. 1. a7 d3 2. Kph5 d5+ (2... 3 3. d7 5+ 4. Cc5!; 2... h3+ 3. Kpg4 h8 4. Cd4+) 3. Kph4 (3. Kpg4? g5+ 4. Kp~ g8=) 3... 5 4. d7 (4. Cb6? : 7 5. : 7 6 6. 5 c3 =) 4... Kpe7 5. Cb6.

 827. . '', 1923 ()
827. . '', 1923 ()

828. 1. bc! Kpc7 2. d6+ 8 3. Kpb5 Kpd8 4. Cd3 3 5. Cf5 1 6. Kpb6. 1. dc? Kpc7 2. b6+. 8 3. d5 b8! 4. b3 3 =.

 828. . 'Stella Polaris', 1967 ()
828. . 'Stella Polaris', 1967 ()

829. 1. Ch1 : h1 2. 8 d1 3. h1! : h1 4. 7.

 829. . 'Svobodne Slovo', 1961 1 ()
829. . 'Svobodne Slovo', 1961 1 ()

830. 1. 4+ 5 2. b7! f8 ( 2... h8. 3. 2) 3. Cd3! g8 4. b4+ 4 5. 2+ 3 6. b5 f8 7. Cd1 g8 8. Cg4 b8 9. 6 b4 10. 2 8 11. Kpd7 f8 12. 7. 1. b7? : b7 2. Cd5+ Kpb8 3. 4 5 4. : 2 4! = .

 830. . 'Magyar Sakkelet', 1975 1 ()
830. . 'Magyar Sakkelet', 1975 1 ()

831-835.

831. 1. 3 f3 2. Cg5 fg 3. g7 g4 4. g8Ա. 2... f5 3. Ch4+ ~ 4. g7 : b5+ 5. : c7 5+ 6. Kpd7 d5+. 7. Kpe7 5+ 8. Kpf7.

 831. . 'Deutsche Schachzeitung', 1906 ()
831. . 'Deutsche Schachzeitung', 1906 ()

832. 1. b7 8 2. 6+ Kpf3 3. 8 1 4. 6 1 + 5. 2 : 2+ 6. b3 1 7. 2 2+ 8. 3 3+ 9. 4 4+ 10. : 5 5+ 11. 4 4+ 12. 3 3+ 13. 2 2+ 14. b3 d2 15. 3. 6... d2 7. 3 3 8. b8 : d3+ 9. 4 d4+ 10. : 5 g4 11. f8 4 12. Kpd6 3 13. f5 g3 14. 5.

 832. . . 'Bohemia' 1909 ()
832. . . 'Bohemia' 1909 ()

833. 1. Kpg6 : g4 2. f7 Kpe7 3. a7 4 4. Kpg7. 1... 2 2. Ce2 : e2 3. f7 6+ 4. Kpf5 Kpe7 5. 8+ Kp : 8 6. Kp : 6. 1... 2 2. a7 2 3. f7 6+ 4. 6! Kpe7 5. Kpg7.

 833. . '64', 1926 5 ()
833. . '64', 1926 5 ()

834. 1. g6+ Kpg7 2. cb (2. c7? h1+ 3. Kpd2 h2+ 4. Kpc1 h1+ 5. Kpb2 3+ =; 4. 3 h3+ 5. Kpd4 e5+ = ) 2... h1+ 3. Kpc2 h2+ 4. Kpc1! h1+ 5. Kpb2 h2+ (5... a3+ 6. Kpa2!) 6. 3 h3+ 7. : 4 h1 8. Cg8! 6 9. : 6 h8 10. 8 h1 11. Cf5.

 834. . ' '', 1951 2  ()
834. . ' '', 1951 2 ()

835. 1. h6 1 2. Cg4 1 3. Ch5 4+ 4. Kpg3 3+ 5. Kpg2 Kpd6 6. : f7 2+ 7. Kpg3! 3+ 8. Kpg4 4+ 9. Kpg5 5+ 10. Kpf6 e4 11. Ch5! 4 12. h7 8 13. Cf7.

 835. . 'Magyar Sakkelet', 1971 2 ()
835. . 'Magyar Sakkelet', 1971 2 ()

836-854 .

836. 1. 5! dc 2. Cd5 2 3. g7 8+ 4. Kpd7 b8 5. 7 8 6. Cf7 8 7. 6+~ 8. 8 7+ 9. Cb7 1... : b3 2. cd 3+ 3. b7 b3+ 4. 6.

 836. . ' ', 1896 ()
836. . ' ', 1896 ()

837. 1. b6 ab 2. 7+ : 7 3. : 7+ 7 4. Cd6+ 6 5. 3 b5 6. 5 7 7. 7 6 8. : b3 b4 9. : 4. , .

 837. . . 'Rigaer Tageblatt' 1907 ()
837. . . 'Rigaer Tageblatt' 1907 ()

838. 1. e6 fe 2. 7 h4+ 3. Ch3 4 4. b3+ : b3 5. : 6. 1... h4+ 2. h3 : h3+ 3. Kpg2 h5 4. ef.

 838. . . ' ', 1909 ()
838. . . ' ', 1909 ()

839. 1. 7 g1 2. Cg5 hg 3. f5~ 4. g7. 1... : f4 2. Cg5+ ~ 3. g7.

 839. . ()
839. . ()

840. 1. Cf2! ; h5 2. Cb6 h3 3. Cc5 h1 4. Cd4 h3 5. Cb2! h5 6. Cc3!.

 840. . 1912 ()
840. . 1912 ()

841. 1. c7 h1+ 2. Ch4 1 3. Ce1+ Kpb5 4. Cc3 h1+ 5. Kpg6 g1+ 6. Kpf7.

 841. . 'Deutsche Schachzeitung', 1912 ()
841. . 'Deutsche Schachzeitung', 1912 ()

842. 1. c7 2 2. Cd6 6 3. g4 f5 4. gf ef 5. d5 2 6. Cc5 : c5 7 d6.

 842. . ' ', 1913 ()
842. . ' ', 1913 ()

843. 1. Kpb8! (1. Kpb7? 1 2. Ce4 f1 =) 1... 1 (1... b5 2. e7) 2. Ce4! 1 3. d3 de 4. d4 e3 5. e7 e2 6. 8Ա.

 843. . 'Eskilstuna Kuriren', 1916 ()
843. . 'Eskilstuna Kuriren', 1916 ()

844. 1. d7 d5 2. c4 d1 3. Kpc2 d4 4. 3 5 5. f4+ Kpe4 6. Cg2+ 3 7. Cd5.

 844. . 'Prager Presse', 1933 ()
844. . 'Prager Presse', 1933 ()

845. 1. h7 1+ 2. Kpd6 8 3. Kpd7 8 4. Cf6 f8 5. Cg7 b8 6. Ce5 f8 7. Kpe7 8 8. Cc7+ : c7+ 9. Kpd8 b7 10. Kpc8.

 845. . 'Schackvailden', 1937 ()
845. . 'Schackvailden', 1937 ()

846. 1. 3 1+ 2. : d2 : 6 3. Cc7 4 4. Cb6 6 5. Cc5 : 5 6. d8Ա.

 846. . 'Tijdschrift KNSB', 1938 ()
846. . 'Tijdschrift KNSB', 1938 ()

847. 1. c7 8 2. h6 f4 3. Kpe1! ( , ""; ) 3... 1+ (3... f3 4. Kpf2 f5 5. Kpg3 f4+ 6. Kpf2 - ) 4. Kpd2! (4. 2? 1=) 4... 8 5. 2! f3+ 6. Kpf2! (6. Kp : f3? 3+ 7. ~ 3 = ) 6... f5 7. Kpg3! f4+ 8. Kf2! 8 9. Kp : f3 (9... 8 10. Kp : f4 4+ 11. 3 3+ 12. Kpd2 8, b7).

 847. . 'Suomen Shakki', 1950 ()
847. . 'Suomen Shakki', 1950 ()

848. 1. b7 b8 2. Kph6! Kp : h3 3. 7 g8 4. Cd5 8 5. 6 g8 6. Kp : h7 f8 7. Kpg7. 1... 8 2. 7+ Kpg3 (2... Kp : h3 3. Kpf7 h8 4. 6 h5 5. Kpg7) 3. Kph6! g4 4. hg Kp : g4 5. 6 g8 6. Kp : h7.

 848. . 'Prace', 1951 ()
848. . 'Prace', 1951 ()

849. 1. Cg6 g4 2. Cf5 g5 3. h4 : f5 4. fg b4+ 5. Kpa4.

 849. . 'L'Italia Scacchistica', 1954 2  ()
849. . 'L'Italia Scacchistica', 1954 2 ()

850. 1. Cc2 1+ 2. b1 : a3 3. Kpb2 4 4. 4+ : 4 5. b7 b4+ 6. v2 b8 7. 2 ~ 8. Cg8.

 850. . 'Magyar Sakkelet', 1959  ()
850. . 'Magyar Sakkelet', 1959 ()

851. 1. cd : g5+ 2. p4 g4+ 3. 3 g8 4. Kpf4! f8 5. Kpg4 h8 6. Kpg5. 5... f5+ 6. Kpf4 g8 7, Kpe5 (7. Kp : f5? g5+ =) 7... f4 8. Kpf6 f3 9. Kpf7 h8 10. Kpg7.

 851.  'Magyar Sakkelet', ()
851. 'Magyar Sakkelet', ()

852. 1. b6 6 2. b7 b6 3. Ce4 6 4. a4 Kp : d6 5. a5 Kpc7 6. ab+ Kpb8 7. Cd5 d6 8. 6 d5 9. Kpf2 d4 10. Cf3 d3 11. 3 d2 12. Kpd4 d1+ 13. : d1 Kp : b7 14. Kpc5 (. 818-820).

 852. . 1966  . , 1970 3 ()
852. . 1966 . , 1970 3 ()

853. 1. Cf8 b8 2. a5 c4 3. a6 3 4. a7 8 5. g7 Kpf7 6 Kpb3. 1... 8 2. 3 4 3. g7 Kpf7 4. Kpb4 c5+ 5. 3 Kpg8 6. 5 Kpf7 7. : 4 Kpg8 8, 6 8 9. 7 Kpf7 10. 8+ : 8 11. : 5.

 853. . ' ', 1958 ()
853. . ' ', 1958 ()

854. 1. b6 : h6 2. Kpg7 h1 3. 2! h3 4. 4! h5 5. f1! g5 (5... h2 6. Cd3 h4 7. h5) 6. h6 h5+ (6... g3 7. 4, 6... g4 7. b5, 6... g1 7. 2 g3 8. 4) 7. : g6 h2 8. Cd3 h4 9. b5 b7 10. 6+.

 854. .  . , 1964 2  ()
854. . . , 1964 2 ()

" "- 855-879 : ( 855-857), ( 858-861), ( 862-875), ( 876-879).

855. 1. h6 7+ 2. Kg5 : g5+ 3. Kph5 : h6 4. : h6 b6+ 5. Kph5 ( 5. : g7? b8 6. Kpf7+ : h8 7. Kpg7 : h7+ 8. : h7 Kpc3 = ) 5... b5+ 6. Kph4 b4+ 7. : h3 b3+ 8. Kph4 b4+ 9. Kph5 b5+ 10. Kph6 b6+ 11. : g7 Kpc2 12. Kpg8 b8+ 13. Kpf7! : h8 14. Kpg7 b8 15. h8 : h8 16. : h8.

 855. . , . 30- , 1950 2  ()
855. . , . 30- , 1950 2 ()

856. 1. h7 b7+ 2. 6 b6+ 3. 5 h6 4. gh b1 5. h8 1+ 6. : a1 : a1+ 7. Kpb5 8 8. Cg7 : h3 9. h7 Kpg2 10. f4 Kpf3 11. f5 Kpe4 12. f6.

 856. . 'Magyar Sakkelet', 1966  1 ()
856. . 'Magyar Sakkelet', 1966 1 ()

857. 1. h7 f8 2. g6 Kpf6 3. Ce5+ Kp : g6 4. h8 : h8 5. : h8 Kpf5 6. Cd4 Kpe4 7. a7 Kpf3 8. Kph2 1 9. Cg1 b3 10. Kph3.

 857. . ' G', 1971 ()
857. . ' G', 1971 ()

858. 1. Kpc2 b1 2. a7 : b2+ 3. Kpd1 b1+ 4. Kpe2 b2+ 5. Kpf1 b1+ 6. Kpg2 b2+ 7. Kph1 b1+ 8. Cg1.

 858. . 1873 ()
858. . 1873 ()

859. 1. d6 Kpd4 2. 6 b6 3. c7 6 4, Kpf5! 5+ 5. Kpf4 Kf6 6. : f6 gf 7. d7. 1... 7 2. d7 6+ 3. Kpf7 7 4. c6 Kpd5 5. Kpg6 8 6. c7. 1... Kh6 2. : h6 gh 3. d7 b8 4. c6.

 859. . 'Suomen Shakki', 1948 1 ()
859. . 'Suomen Shakki', 1948 1 ()

860. 1. 6 b3 2. 5+ : 5 3. 7 b1+ 4. 2 b2+ 5. Kpf1 b1+ 6. Kpg2 b2+ 7. Kph3 b3+ 8. : h4 g5+ 9. Kpg4 b4+ 10. Kpf5 f4+ 11. Kpg6 f6+ 12. : f6 Kd7+ 13. 6 b6 14. Cg4 Kc8 15. Kpf6 Ke7 16. : g5 Kpg8 17. Ce6+ Kpg7 18. Cc4 Kc8 19. Cb3 Ke7 20. Ce6 Kpf8 21. Kpf6 Kpe8 22. Kpg7.

 860. . 'Kansainv. 20 voutisk', 1955 1 ()
860. . 'Kansainv. 20 voutisk', 1955 1 ()

861. 1. f6 : g3 (1... 6 2. f5+ : g3 3. fe) 2. f5! g4 (g5) 3. f4! g2+ 4. Kpe1! : f5 5. f7 2+ 6. Kpd1(f1).

 861. . '' (), 1971 -72  ()
861. . '' (), 1971 -72 ()

862. 1. a7 Cf3 2. d7 d5 3. Ch5 : h5 4. d8+. 3... : h5 4. 8Ա.

 862. . '150 Fins de Partie', 1909 ()
862. . '150 Fins de Partie', 1909 ()

863. 1. e4 : e4 (1... : e4 2. d7 g2+ 3. p3 d2 4. Cd5!) 2. Cd5! 2+ 3. 3 8 4. d7 d8 5. : a8 : a8 (5... : d7 6. Cb7!) 6. Kpb2! h5 7. b4 h4 8. b5 h3 9. b6 h2 10. b7 h1 11. b8+.

 863. . 'Helsingin Sanoma' 1925 ()
863. . 'Helsingin Sanoma' 1925 ()

864. 1. h7 (1. Kpd7? d3+ 2. Kpc8 3 = ) 1... Ce5 2. Kpd7! (2. Kpd8? 3 3. 6 8+ 4. Cc8 7=) 2... d3+ 3. Cd5! (3. Kpc8? 3 4. Kpb7 1! 5. 8 b1+ 6 .8 b8+ = ) 3... : d5+ 4. 8.

 864. . 'Residentiebode', 1935 ()
864. . 'Residentiebode', 1935 ()

865. 1. 7 d2+ 2. 6 d8 3. 7 f8 4. 8! (4. 7? 8 =; 4. 6? b6=) 4... : 8+ 5. Kpd7 8 6. 8 : 7+ 7. 6.

 865. . 'Deventer Dagblad', 1936 ()
865. . 'Deventer Dagblad', 1936 ()

866. 1. Kd4 : d4 2. Cf5 : d6+ 3. 7+ 7 4. g7 d8 5. 6 5 6. Cf7 Kpc8 7. 8 Cd6+ 8. Kpf7.

 866. . ' ', 1946 ()
866. . ' ', 1946 ()

867. 1. Cg2 : g2 2. f6 : 7 3. f7.

 867. . 1946 ()
867. . 1946 ()

868. 1. c7 g3+ 2. Kpf7 f3+ 3. Kpe8 3+ 4. Kpd7(d8) d3+ 5. Kpe7! Cc5+ 6. Kpe8 3+ 7. Kpd8 Ce7+, 8. Kpd7 3 9. Cg2+ Kpa7 10. Cc6.

 868. . 'Tidskrift for Schack', 1961 ()
868. . 'Tidskrift for Schack', 1961 ()

869. 1. h7 2 2. Ch6 h2+ 3. Kpg5 g2+ 4. Kpf6 f2+ 5. 7 2+ 6. Kpd7 Ch3 + 7. Kpd8 2 8. Cf8.

 869. . 'Szachy', 1965 ()
869. . 'Szachy', 1965 ()

870. 1. g7 b1+ 2. Kpa4 1+ 3. Kpb5 b1+ 4. 6 1 + 5. b7 b1+ 6. 7! Cg1+ 7. 8! 1+ 8. b8! Ch2+ 9. g3! : g3+ 10. Kpb7 b1+ 11. 6 1+ 12. b5 b1 + 13. 4 1+ 14. b3 b1 + 15. 2 b2+ 16. Kpd3 b3+ 17. 4 b4+ 18. Kpf5. : b8, g3, .

 870. . ' ', 1966 1 ()
870. . ' ', 1966 1 ()

871. 1. g7! Cc4 2. 7 1 3. 7+ b5 4. 4+ : 4 5. 5! Cd5+ 6. b6 b1+ 7. 6 4+ 8. 7. 1.. g1 2. 7+ 4 3. 7 Cg4 4. Cg5 6 5. g8 : g8 6. 8Ա.

 871. .  . . 'Ceskoslovensky Sach', 1967 ()
871. . . . 'Ceskoslovensky Sach', 1967 ()

872. 1. h7 6+ 2. Kpf2 2+ 3. Kpe1 1+ 4. Kpd2 2+ 5. Kpc1 1+ 6. Kpb2 b1+ 7. 3 1+ 8. Kpd2 2+ 9. Kpe1 1+ 10. Kpf2 2+ 11. Kpg3 3+ 12. Kph4 4+ 13. Kpg5.

 872. . 'Ceskoslovensky Sach', 1968 ()
872. . 'Ceskoslovensky Sach', 1968 ()

873. 1. Kpg7 8 2. 7+ : 4 3. Cf8 1! 4. h8 h1 5. g8+ Cd5 6. e6 g1+ 7. Kpf6 : g8 8. 7.

 873. X. 'Magyar Sakkelet' 1969 ()
873. X. 'Magyar Sakkelet' 1969 ()

874. 1. g7 4+ 2. b6 8 3. 2+ Kph4 4. g3+ Kph3 5. Cg4+ Kph2 6. Cc8 Ca7+ 7. Kpb7 b8+ 8. Kpc7.

 874. . '' (), 1972 ()
874. . '' (), 1972 ()

875. 1. g7 e5 2. b7 h1+ 3. Kpd2 b1 4. Cb4 : b4 5. c4C : c4 6. Kpc3.

 875. . '64', 1972 2  ()
875. . '64', 1972 2 ()

876. 1. e3+! (1. 7? h1+ 2. Kpg6 c5 3. 4 h4! 4. 8 g5+ 5. Kpf7 h5+=) 1... Kpg3 2. 7 (2. Cd4? 5 3. 7 ed 4. 8 de 5. h8 e2) 2... h1+ 3. Kpg6 c5 4. 4! 1 5. 5! h1 6. ed 8 7. d7. 2 d7 .

 876. . .  , 1948 17 ()
876. . . , 1948 17 ()

877. 1. 6 (1. Cf7? 8+ 2. 8 d8 =) 1... 8+ 2. Kpf7 Kph7 (2... b8 3. g8! f4+ 4. Cf5) 3. Cf5+ Kph6 4. Cg6! d8 5. g8K+ : g8+ 6. Kp : g8 (6... Kp : g6 7. Kpf8 Kpf6 8. Kpe8 Kpe5 9. Kpd7 Kpf4 10. Kpc7).

 877. . 'Schach-Echo', 1963 ()
877. . 'Schach-Echo', 1963 ()

878. 1. a7 d8 2. Kpa2! (2. 8? d1 + 3. Kpa2 b3 ; 2. Kpa1? d1+ 3. b1 Kpb5! 4. 8 4+ 5. 2 d1+= ) 2... b3+ 3. Kpa1 d1+ 4. b1 h1 5. h8! : h8 6. 4.

 878. .  . . '' (), 1967 ()
878. . . . '' (), 1967 ()

879. 1. 7 h7 2. 4! 7 3. Cf3! f7 4. Cd5+! Kp : d5 5. 8 f1 6. 4+! : 4 7. 7.

 879. .  . , 1968 4 ()
879. . . , 1968 4 ()

TABLE-GAMES.RU, 2010-2020
:
http://table-games.ru/ ' '

@Mail.ru

, ,
1500+